PODMIENKY DODANIA TOVARU

1. Odberateľ/kupujúci zaslaním objednávkového formulára prostredníctvom emailovej adresy obchod@growatteco.sk súhlasí s obchodnými podmienkami spoločnosti SIRECO, IČO: 35694548, sídlo Žatevná 12, 841 01 Bratislava, zapísaná v ORSR Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 11367/B (ďalej len: “dodávateľ”) s nasledujúcimi obchodnými podmienkami dodávateľa.

2. Odberateľom/kupujúcim môže byť iba právnická osoba zapísaná v príslušných registroch právnických osôb vedených v príslušných krajinách, do ktorých Spoločnosť doručuje objednaný tovar.

3. Dodávateľ po obdržaní objednávkového formulára preverí skladové zásoby tovaru, prípadne dostupnosť tovaru a dodaciu lehotu, ktorú následne potvrdí odberateľovi. Odberateľ následne s potvrdením objednávky a dodacou lehotou obdrží do troch pracovných dní zálohovú faktúru na sumu 100 % z kúpnej ceny tovaru, pričom po jej zaplatení dodávateľ predmetný tovar záväzne objedná a/alebo nachystá na expedíciu zo skladu. Dodacia lehota je štandardne 45-60 dní odo dňa prijatia platby na účet dodávateľa, pričom odberateľ berie na vedomie, že dodávateľ nezodpovedá za prípadné omeškanie dodania tovaru spôsobené okolnosťami, ktoré nemohol ovplyvniť, najmä okolnosti vyplývajúce z tzv. vyššej moci, okolnosti spôsobené pandemickou situáciou, vojnovým stavom vyvolaným v cudzom štáte a poveternostnými podmienkami, prípadne okolnosťami spôsobenými inými prepravnými spoločnosťami. 

4. Po vystavení zálohovej faktúry dodávateľ automaticky rezervuje tovar uvedený v zálohovej faktúre. Vystavená zálohová faktúra je splatná do 7 dní od jej vystavenia, ak k úhrade v stanovenej dobe nedôjde, automaticky bude stornovaná a bude zrušená rezervácia na objednaný tovar. Dňom zaplatenia zálohy za objednaný tovar sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet dodávateľa uvedený vo faktúre. 

5. V prípade ak zálohová faktúra nebola vystavená na 100% kúpnej ceny, po dodaní tovaru na sklad dodávateľa tento vystaví faktúru na zvyšnú časť kúpnej ceny. Po zaplatení zvyšnej časti kúpnej ceny bude odberateľ vyzvaný na prevzatie tovaru v skladových priestoroch dodávateľa nachádzajúcich sa na adrese D1 Center, Diaľničná cesta 22B, 903 01 Senec, Slovensko 

6. Odberateľ je povinný si objednaný tovar prevziať nasledujúci pracovný piatok od zaslania informácie o doručení tovaru, pričom dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať skladné v sume 100 Eur za každý ďalší týždeň uskladnenia tovaru. 

7. Oprávnenie na prevzatie tovaru bude slúžiť objednávka a potvrdenie dodávateľa o doručení tovaru na sklad. V objednávke odberateľ/kupujúci uvedie meno, priezvisko, presnú adresu dodania, číslo mobilného telefónu a emailovú adresu kontaktnej osoby. Na uvedené kontaktné údaje dostane odberateľ/kupujúci notifikáciu o doručení tovaru. V prípade osobného odberu sa kontaktné osoba preukáže touto notifikačnou správou a občianskym preukazom.  

8. V prípade že si klient objedná prepravu u dodávateľa, preprava bude realizovaná prostredníctvom spoločností DPD a/alebo Geiss, spoplatnená ich aktuálnym cenníkom a bude účtovaná v zmysle ceny dopravy uvedenej vo faktúre. Táto cena obsahuje manipulačné poplatky, balenie, poistenie a dopravu. 

9. Odberateľ je povinný si predmetný tovar pred prevzatím skontrolovať, najmä či nie je viditeľne poškodený a či nemá zjavné vady a množstvo tovaru. Prevzatý tovar sa považuje za tovar dodaný bez zjavných vád, pokiaľ odberateľ na mieste prevzatia tovaru neuvedie, že tovar má zjavné vady a nešpecifikuje ich. Prevzatím tovaru prechádza na odberateľa nebezpečenstvo škody na tovare. 

10. Potvrdením o prevzatí tovaru bude dodací list, ktorý si odberateľ prevezme priamo na mieste v sklade u dodávateľa. 

11. Záručná doba na tovar je uvedená v cenníku dodávateľa pre každý druh tovaru jednotlivo. 

12. V prípade vád tovaru, ktoré vzniknú počas záručnej doby, je povinný odberateľ uplatniť si tieto vady na emailovej adrese reklamacie@growatteco.sk kde uvedie kópiu objednávky, faktúry, dodacieho listu a popíše vady tovaru vzniknuté v záručnej dobe. 

13. Dodávateľ začne s riešením reklamácie v priebehu 5 dní odo dňa obdržania reklamácie od odberateľa, pričom v prípade dodania nových komponentov dĺžka opravy záleží od dodania náhradného komponentu výrobcom ak náhradným dielom nedisponuje dodávateľ. Dodávateľ dodá tovar, ktorý má momentálne na sklade. V prípade ak sa reklamovaný tovar nenachádza na sklade, dodávateľ objedná chýbajúci tovar, pričom pre dodanie tovaru platí dodacia lehota 45 60 dní. 

14. Obchod medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami zákonom 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník), § 422 a nasl. 

15. Každý registrovaný odberateľ bude mat vytvorené konto na oss.growatt.com, ktoré mu založí dodávateľ a zašle prihlasovacie údaje do 10 dni od prvej objednávky. Všetky technické otázky, vady a reklamácie má odberateľ možnosť zadávať v tomto jeho účte, ktorý má založený ako autorizovaný inštalátor produktov GROWATT. 

16. Dodávateľ poskytne odberateľovi základné produktové školenie a školenie práce s Monitorovacím systémom na oss.growatt.com. 

17. Akákoľvek osoba, spoločnosť a podobne, je oprávnená na montáž zariadení GROWATT výhradne po kompletnom školení, ktoré poskytne dodávateľ. Po úspešne absolvovanom školení, vystaví dodávateľ zaškolenej osobe/spoločnosti certifikát. Montáž produktov GROWATT necertifikovanou osobou/spoločnosťou, bude mať za následok zánik záruky na dodané produkty GROWATT a neuznanie reklamácií. 

V Bratislave, dňa 01.10 .2022